معنی و ترجمه کلمه transmission به فارسی transmission یعنی چه

transmission


ارسال پيام ،ارسال کردن ،مخابره کردن ،جعبه دنده ،انتقال ،عبور،مخابره ،مخابرات ،ارسال ،سرايت ،اسبابى که بوسيله ان نيروى موتور اتومبيل بچرخهامنتقل ميشود،فرا فرستى ،فرا فرستادن ،سخن پراکنى
علوم مهندسى : ارسال
کامپيوتر : ارسال
شي مى : عبور
روانشناسى : انتقال
زيست شناسى : تراگسيل
علوم هوايى : فرافرستى
علوم نظامى : گيربکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها