معنی و ترجمه کلمه transport به فارسی transport یعنی چه

transport


نقل و انتقال ،حمل و نقل ،ترابرى کردن ،بردن ،حمل کردن ،نقل وانتقال دادن ،نفى بلد کردن ،از خود بيخودشدن ،از جا در رفتن ،بارکش ،حمل ونقل ،وسيله نقليه ،ترابرى ،حامل
علوم مهندسى : انتقال دادن
قانون ـ فقه : حمل و نقل
زيست شناسى : ترابرى
بازرگانى : بارکشى
علوم نظامى : حمل و نقل کردن حمل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها