معنی و ترجمه کلمه transverse به فارسی transverse یعنی چه

transverse


اريب ،متقاطع ،خط قاطع ،(تش ).عضله مستعرضه
علوم مهندسى : اريب
عمران : عرضى
روانشناسى : عرضى
علوم هوايى : عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها