معنی و ترجمه کلمه treatment به فارسی treatment یعنی چه

treatment


تدبير( در ازمايشها[روانشناسى)،رفتار،تلقى ،طرز عمل ،معامله ،معالجه ،درمان
علوم مهندسى : عمليات
بازرگانى : طرز عمل

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها