معنی و ترجمه کلمه tree به فارسی tree یعنی چه

tree


قالب کفش ،چوبه دار،شجره النسب ،درخت کاشتن ،بدرخت پناه بردن ،بشکل درخت شدن ،(ز.ع ).درتنگنا قرا ردادن
کامپيوتر : فرمانTREE
الکترونيک : شاخسار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها