معنی و ترجمه کلمه trip به فارسی trip یعنی چه

trip


فت پا( کشتى)،چکانيدن ماشه ،در کردن تير،اشتباه ،مسافرت کردن ،رفت يا برگشت فنر،پرواز( در داروهاى توهم زا)،سبک رفتن ،پشت پا خوردن يازدن ،لغزش خوردن ،سکندرى خوردن ،سفر کردن ،گردش کردن ،گردش ،سفر،لغزش ،سکندرى
عمران : اسکيپ در چاه
روانشناسى : پرواز
ورزش : فت پا
علوم نظامى : ازاد کردن يا شکل کردن طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها