معنی و ترجمه کلمه triple به فارسی triple یعنی چه

triple


سه گانه ،سه جزيى ،سه گروهى ،سه برابر کردن ،سه برابر چيزى بودن
ورزش : پرش سه گام

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها