معنی و ترجمه کلمه tristful به فارسی tristful یعنی چه

tristful


)triste(اندوهناک ،گرفته ،محزون ،غمگين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها