معنی و ترجمه کلمه truss به فارسی truss یعنی چه

truss


تير مشبک ،چوب بست زدن ،پايه زدن ،بسيخ کشيدن ،بدار اويختن ،جفت کردن ،گره زدن ،دسته کردن ،متمسک شدن ،کوک زن ،بهم بستن ،بادبان را جمع کردن ،بار سفر بستن ،بدار اويخته شدن ،خرپا،شکم بند،بقچه ،انبان ،فتق بند
علوم مهندسى : خرپا
عمران : ت قويت کردن
معمارى : خرپا
علوم هوايى : خرپا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها