معنی و ترجمه کلمه trust territory به فارسی trust territory یعنی چه

trust territory


ناحيه تحت قيمومت شوراى امنيت سازمان ملل متحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها