معنی و ترجمه کلمه tutorial به فارسی tutorial یعنی چه

tutorial


خوداموز، )tutor(اموختار،لله ،معلم سرخانه ،ناظر درس دانشجويان ،درس خصوصى دادن به
کامپيوتر : اموزش
قانون ـ فقه : مربوط به قيمومت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها