معنی و ترجمه کلمه twitch به فارسی twitch یعنی چه

twitch


تکانش ، )=twitch grass(تکان ناگهانى ،ناگهان کشيدن ،جمع شدن ،بهم کشيدن ،گره زدن ،فشردن ،پيچاندن ،سرکوفت دادن ،منقبض شدن ،حرکت يا کشش ناگهانى
روانشناسى : انقباض ناگهانى
ورزش : تک انقباض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها