معنی و ترجمه کلمه tyranny به فارسی tyranny یعنی چه

tyranny


حکومت ستمگرانه ،حکومت استبدادى ،ستمگرى ،جور)jovr( ،ظلم وستم
قانون ـ فقه : استبداد

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها