معنی و ترجمه کلمه ultrared به فارسی ultrared یعنی چه

ultrared


فراقرمز،فراسرخ ، )infrared(انطرف اشعه قرمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها