معنی و ترجمه کلمه unattached به فارسی unattached یعنی چه

unattached


منفرد،ناوابسته ،توفيق نشده ،اعزام نشده ،ازاد،منتظردستور
ورزش : بدون وابستگى ورزشکار به باشگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها