معنی و ترجمه کلمه uncomsolidated rocks به فارسی uncomsolidated rocks یعنی چه

uncomsolidated rocks


عمران : سنگهاى ناهمجوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها