معنی و ترجمه کلمه under lock and key به فارسی under lock and key یعنی چه

under lock and key


زير قفل

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها