معنی و ترجمه کلمه under lock and key به فارسی under lock and key یعنی چه

under lock and key


زير قفل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها