معنی و ترجمه کلمه under به فارسی under یعنی چه

under


درزير،پايين تراز،کمتر از،تحت تسلط،مخفى در زير،کسرى دار،کسر،زيرين
ورزش : در قوس داخلى پيست اتومبيل رانى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها