معنی و ترجمه کلمه undermining by water به فارسی undermining by water یعنی چه

undermining by water


اب شستگى
معمارى : اب رفتگى کف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها