معنی و ترجمه کلمه undernourishment به فارسی undernourishment یعنی چه

undernourishment


)undernourished(سوء تغذيه ،گرفتارسوء تغذيه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها