معنی و ترجمه کلمه undersurface به فارسی undersurface یعنی چه

undersurface


)= underside(وابسته بزير سطح ،فرورويه ،موجود درزيرسطح ،متحرک در زيرسطح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها