معنی و ترجمه کلمه undertaker به فارسی undertaker یعنی چه

undertaker


)undertaking(کسيکه کفن و دفن مرده را بعهده ميگيرد،مقاطعه کارکفن ودفن ،متعهد،کسيکه طرح ياکارى رابعهده ميگيرد،جواب گو،مسئول ،کارگير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها