معنی و ترجمه کلمه undertaking به فارسی undertaking یعنی چه

undertaking


به عهده گرفتن ،التزام ،عهده ، )undertaker(کسيکه کفن و دفن مرده را بعهده ميگيرد،مقاطعه کارکفن ودفن ،متعهد،کسيکه طرح ياکارى رابعهده ميگيرد،جواب گو،مسئول ،کارگير
قانون ـ فقه : ذمه ،تکفل
بازرگانى : تعهد،تصدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها