معنی و ترجمه کلمه underway replenishment به فارسی underway replenishment یعنی چه

underway replenishment


تجديد تدارکات در مسير حرکت
علوم نظامى : تجديد سوخت و تدارکات در حال حرکت
علوم دريايى : تجديد سوخت و تدارکات در حال حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها