معنی و ترجمه کلمه unexploded به فارسی unexploded یعنی چه

unexploded


منفجر نشده ،عمل نکرده
علوم نظامى : مهمات عمل نکرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها