معنی و ترجمه کلمه unexpressive به فارسی unexpressive یعنی چه

unexpressive


نارسا،غير حاکى ،عارى از معنى ،بى حالت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها