معنی و ترجمه کلمه unhallowed به فارسی unhallowed یعنی چه

unhallowed


)unhallow(عمل کفر اميزکردن ،کفراميز،نامقدس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها