معنی و ترجمه کلمه unidirectional soldification به فارسی unidirectional soldification یعنی چه

unidirectional soldification


علوم هوايى : روشى براى رسيدن به مواد تک بلورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها