معنی و ترجمه کلمه unified به فارسی unified یعنی چه

unified


متحد شده ،متحد،يکپارچه شده
علوم نظامى : يکپارچه فرماندهى متحد

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها