معنی و ترجمه کلمه uniform به فارسی uniform یعنی چه

uniform


لباس فرم ،اونيفرم ،لباس متحدالشکل لباس نظامى ،متحدالشکل ،اونيفورم ،يک ريخت ،يک شکل ،يکسان ،متحد الشکل ،يکنواخت کردن
علوم مهندسى : يکسان
عمران : يکنواخت
روانشناسى : همسان
بازرگانى : يکسان
ورزش : لباس ي ک شکل
علوم نظامى : عمومى متحدالمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها