معنی و ترجمه کلمه uninitialized به فارسی uninitialized یعنی چه

uninitialized


ارزش اغازى داده نشده
کامپيوتر : مقدار اوليه نگرفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها