معنی و ترجمه کلمه union jack به فارسی union jack یعنی چه

union jack


پرچم ملى انگليس
علوم دريايى : پرچم سينه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها