معنی و ترجمه کلمه union به فارسی union یعنی چه

union


مهره ماسوره ،سازش ،پيوند اتحاديه ،اتصالى ،اتحاد واتفاق ،يگانگى ،وحدت ،اتصال ،پيوستگى ،پيوند،وصلت ،اجتماع ،اتحاديه ،الحاق ،اشتراک منافع
علوم مهندسى : اتصال
کامپيوتر : اتحاد
قانون ـ فقه : موافقت
بازرگانى : اتحادي ه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها