معنی و ترجمه کلمه unit assembly به فارسی unit assembly یعنی چه

unit assembly


يک قطعه مجزا
علوم نظامى : يک قسمت مجزا و مستقل از يک دستگاه يا وسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها