معنی و ترجمه کلمه universe of discourse به فارسی universe of discourse یعنی چه

universe of discourse


عالم مقال
روانشناسى : موضوع بحث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها