معنی و ترجمه کلمه unless otherwise agreement به فارسی unless otherwise agreement یعنی چه

unless otherwise agreement


بازرگانى : مگر به ترتيب ديگرى توافق شده باشد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها