معنی و ترجمه کلمه upper-surface blowing به فارسی upper-surface blowing یعنی چه

upper-surface blowing


علوم هوايى : دميدن جريان جهت پيشراننده اصلى روى سطح فوقانى بال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها