معنی و ترجمه کلمه use به فارسی use یعنی چه

use


انتفاع ،)vt.& vi.(استفاده کردن ،استعمال کردن ،بکاربردن ،مصرف کردن ،بکارانداختن)n.( کاربرد،استعمال ،مصرف ،فايده ،سودمندى ،استفاده ،تمرين ،تکرار،ممارست
علوم مهندسى : مورد استعمال
قانون ـ فقه : استفاده کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها