معنی و ترجمه کلمه valetudinary به فارسی valetudinary یعنی چه

valetudinary


)valetudinarian(مريض ،عليل ،کسيکه نسبت به سلامتى و تندرستى خود وسواسى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها