معنی و ترجمه کلمه validation of a hypothesis به فارسی validation of a hypothesis یعنی چه

validation of a hypothesis


اعتبار يک فرضيه
بازرگانى : تحقق پذيرى يک فرضيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها