معنی و ترجمه کلمه validity به فارسی validity یعنی چه

validity


صحت اعتبار،نفوذ، )validation(اعتبار،تاييد،تصديق ،تنفيذ،درستى ،صحت
قانون ـ فقه : صحت ،سنديت
روانشناسى : اعتبار
زيست شناسى : صحت
بازرگانى : سنديت ،صحت
علوم نظامى : قوت قانونى معتبر بودن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها