معنی و ترجمه کلمه valuable goods به فارسی valuable goods یعنی چه

valuable goods


اشياء بهادار
بازرگانى : اشياء باارزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها