معنی و ترجمه کلمه valve seat grinder به فارسی valve seat grinder یعنی چه

valve seat grinder


علوم مهندسى : دستگاه پرداخت نشيمنگاه سوپاپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها