معنی و ترجمه کلمه valviferous به فارسی valviferous یعنی چه

valviferous


دريچه دار،سوپاپ دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها