معنی و ترجمه کلمه variable-discharge turbine به فارسی variable-discharge turbine یعنی چه

variable-discharge turbine


علوم هوايى : توربين گازى که جرم جريان ان توسط شيرها يا دريچه هايى کنترل ميشود و قدرت توربين را با ارتفاع و متغيرهاى ديگر سازگارميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها