معنی و ترجمه کلمه variable-mutual conductance valve(or tub به فارسی variable-mutual conductance valve(or tub یعنی چه

variable-mutual conductance valve(or tub


الکترونيک : لامپ با شيب تنظيم پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها