معنی و ترجمه کلمه variable به فارسی variable یعنی چه

variable


تغيير پذير،متغير،بى قرار،بى ثبات
علوم مهندسى : ناپايدار
کامپيوتر : متغير
عمران : تغييرپذير
روانشناسى : متغير
زيست شناسى : متغير
بازرگانى : تغييرکننده ،متغير
ورزش : متغير

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها