معنی و ترجمه کلمه variations of temperature به فارسی variations of temperature یعنی چه

variations of temperature


اختلافات گرما،درجات مختلف گرماوسرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها