معنی و ترجمه کلمه vasectomy به فارسی vasectomy یعنی چه

vasectomy


(طب )عمل جراحى و برداشتن مجراى ناقل منى براى عقيم کردن
روانشناسى : قطع مجراى ترشحى بيضه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها