معنی و ترجمه کلمه ventriloquism به فارسی ventriloquism یعنی چه

ventriloquism


تکلم بطنى ،سخن گفتن انسان بطوريکه شنونده نداند صدا از کجابيرون امده
روانشناسى : گفتار بطنى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها